รู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็น LD

ส่วนใหญ่มักพบว่าเด็กเป็น LD เมื่อเข้าเรียนไปแล้ว หรือเมื่ออายุประมาณ 5-7 ขวบ เพราะ LD เป็นปัญหาเรื่องการเรียนหนังสือ โดยพ่อแม่มีวิธีสังเกตุลูกง่ายๆ เช่น ถ้าลูกมีลายมืออ่านยาก อ่านหนังสือไม่ทันเพื่อน เขียนตามคำบอกไม่ได้ หรือมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ก็ต้องหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร แล้วควรพาเขาไปตรวจวัด IQ เพื่อดูว่าปัญหาในการเรียน ของลูกนั้นเป็นเพราะเขา IQ ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือเพราะการเรียนรู้ที่บกพร่อง เป็นต้น

นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังมีเกณฑ์การวินิจฉัยว่าเด็กเป็น LD จาก 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1.มีอาการแสดงออกบางอย่างที่เป็นผลมาจากการทำงานของสมองส่วนกลางบกพร่อง ซึ่งไม่ได้เกิดจากความพิการด้านอื่นๆ เช่น ไม่ได้สูญเสียการมองเห็นไม่ได้มีปัญหาด้านได้ยิน หรือไม่เกี่ยวกัยสภาวะด้านจิตใจ
2.มีระดับ IQ อยู่ที่ประมาณ 85 ขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความบกพร่องทางสติปัญญา
3.เมื่อประเมินความสามารถด้านศักยภาพกับการแสดงออกแล้ว เห็นความขัดแย้งกันอย่างชัดเจน เช่น LD ด้านการเขียน เมื่อให้ตอบปากเปล่าจะทำได้ แต่เมื่อให้เขียนไม่รู้จะเริ่มอย่างไร
4.ความบกพร่องนั้นจะคงอยู่ในทุกสถานการณ์ที่ต้องเรียนเรื่องนั้นๆ เช่น ถ้าเป็น LD ด้านคณิตศาสตร์จะไม่สามารถอ่านโจทย์คณิตศาสตร์แล้วทำได้เลย
ทำอย่างไร? เมื่อรู้ว่าลูกเป็น LD เด็กที่เป็น LD จะมีความเปราะบางทางจิตใจเป็นพิเศษ จึงต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างเป็นอย่างมาก โดยต้องให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลทุกภาคส่วน ตั้งแต่พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครู โรงเรียน และคุณหมอที่ให้การรักษา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Recommended Reading