มิติใหม่ดึงภาคีเครือข่ายร่วมชูห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมอ่าน

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกทม.เป็นประธานการประชุมภาคีส่งเสริมการอ่านเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการวางแผนจัดกิจกรรมและการใช้พื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านของกรุง เทพมหานคร

อาทิ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)สำนักหอสมุดแห่งชาติ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(TK Park) มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์ สาส์น จำกัดศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักหอสมุดแห่งชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ(สสส.) หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรบริษัท สถาพร บุ๊ค สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายแห่งประเทศไทย โรงงานยาสูบ ฯลฯ
และหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมการอ่าน ร่วมประชุม ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนินกลาง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นการนำต้นทุนทางปัญญาจากพลังความร่วมมือของเครือข่าย ทำให้ห้องสมุดทั่วกรุงเทพฯ มีชีวิต ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงและสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
น.ส.ปราณี กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านจากทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน นับตั้งแต่ที่รัฐบาลได้ประกาศให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี 2552 โดยกำหนดให้วันที่ 2 เม.ย.ของทุกปี เป็นวันรักการอ่าน อีกทั้งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กเยาวชน และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน อาทิกิจกรรมพี่ชวนน้องอ่านกันสนั่นเมือง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอนเป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Recommended Reading